Teamwork

Teamwork - dokonalá souhra týmu

Cílem outdoorových kurzů Teamwork je dovést stávající pracovní týmy ke skutečně efektivní spolupráci.

Na účastníky působíme ve dvou rovinách:

  • promyšleným tréninkem zkvalitňujeme měkké dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci
  • prostřednictvím silných společných zážitků podporujeme pozitivní vztahy v týmu

Dílčími tématy těchto kurzů bývá:

  • zmapování charakteristických rysů fungování pracovní skupiny
  • připomenutí hlavních principů efektivní spolupráce
  • rozvoj kompetencí pro funkční spolupráci (např. komunikace, řešení konfliktů, rozhodování, techniky týmového řešení kreativních úkolů)
  • „nastavení zrcadla“ skupině i jednotlivcům

Kurzy tohoto typu trvají minimálně dva celé dny. Jsou určeny pro skupiny do dvaceti osob (u větších skupin lze řešit formou dvou paralelních programů). Během první části programu zmapujeme situaci ve skupině, odhalíme kritická místa spolupráce a jejich rozvoji pak věnujeme podstatnou část kurzu. Konkrétní aktivity jsou voleny na základě „vstupní diagnózy" se snahou dovést tým k vyšší efektivitě. Na kurzech důsledně využíváme skupinových rozborů, jejichž závěry vždy ústí do prakticky použitelných poznatků pro pracovní praxi.


Při outdoorových rozvojových kurzech využíváme různé typy aktivit:

 

Skupina účastníků při společném úkolu Létající tyčkaIcebreakers jsou programy zařazované na začátek akce, které slouží zejména k „prolomení ledů“, „odstřižení“ účastníků od problémů každodenní práce, navození neformální atmosféry a celkovému naladění na program kurzu.

U skupin, kde se účastníci znají třeba jen jako hlas z telefonu nebo adresa z e-mailové komunikace, poskytují prostor k prvotnímu seznámení a zapamatování si jmen kolegů.

Účastníci kurzu Teamwork při cvičení Čokoládová řekaDynamics jsou základem každého rozvojového kurzu.  Jsou to týmové úkoly, které nemají dopředu jasný vzorec řešení. Slouží především jako modelové situace, při nichž se projeví charakteristické rysy fungování skupiny. Jejich úspěšné splnění vyžaduje dobrý nápad, zapojení a spolupráci všech účastníků  a kvalitní řízení skupiny. Bezprostředně po každém cvičení následuje krátký rozbor, jehož závěry mohou účastníci využít ihned v následujícím úkolu. Náročnost zadávaných cvičení je přizpůsobena úrovni skupiny a s každým dalším cvičením postupně narůstá.

Skupinka účastníků u herního plánu terénní verze hry ScrabbleTerénní strategické hry kladou na účastníky vysoké, komplexní nároky, proto bývají zařazovány až po bloku Dynamics. Jedná se zpravidla o soutěž několika menších týmů, může ale jít i o typ "celá skupina versus problém". Strategické hry prověřují schopnost skupiny analyzovat situaci a vytvářet vhodnou strategii, přesně naplánovat postup a rozdělit dílčí úkoly mezi členy týmu, dobře využívat čas, řídit průběh akce, reagovat na měnící se podmínky a s potřebným nasazením dojít až do finále akce. Strategické hry jsou téměř vždy spojeny s pohybem, ale nabízejí role i pro ty, kteří běhat nemohou.

Čtveřice účastníků kurzu pádluje na woru, který sami zkonstruovaliKonstrukční úkoly jsou na kurzech AKORDu nejčastěji reprezentovány stavbou různých plavidel, vyvýšených plošin nebo přemostění. Vyvrcholením bývá vždy prověrka funkčnosti týmového díla.

Tyto aktivity mívají velký vnitřní náboj a poskytují dostatek podnětů ke kvalitnímu rozboru např. na téma kreativní práce při tvorbě projektu, rozhodování ve skupině, organizace práce a řízení skupiny ve fázi konstrukce, využití předností jednotlivce a delegování úkolů nebo vyrovnávání se s časovým tlakem.

Skupina účastníků kurzu při společné tvorbě vývarného dílaKreativní programy testují a rozvíjejí kreativní potenciál účastníků programu. Často jsou to uměleckými činnostmi inspirované aktivity jako např. různá velkorozměrová výtvarná díla, natáčení videoklipů a reportáží, konstrukčně-tvořivé úkoly nebo dokonce vytvoření a nastudování divadelního představení.

Tyto programy nabízejí možnost naplno popustit uzdu fantazii, poskytují prostor pro intenzivní týmovou spolupráci při řešení neobvyklého úkolu, jednotlivcům umožňují projevit vlastní tvořivost a v neposlední řadě bývají i příjemnou společnou zábavou.

TeambuildingLanové překážky jsou stavby z lan, trámků, tyčí, beden, žebříků apod. Mohou být umístěny těsně nad zemí (nízké  překážky) nebo ve výšce až deseti metrů (vysoké překážky). Úkolem pro každého jednotlivce je najít vhodný způsob jejich překonání a pokusit se je zdolat.

Lanové překážky "vyhánějí" účastníky z jejich komfortní zóny, posilují rozhodnost a sebedůvěru, díky vzájemné podpoře ale i týmového ducha a vzájemnou důvěru („když uklouznu, mí kolegové mě nenechají (s)padnout“).

Existují i překážky pro dvojice a celé týmy, kde již nejde „jen“ o týmovou podporu, ale o přímou, náročnou, fyzickou spolupráci.

Outdoor assessment centrePro týmová řešení logických problémů a různých případových studií používáme souhrnné označení komunikační týmové úkoly. Nejvíce bývají tyto aktivity zastoupeny na interaktivních indoorových kurzech, ale rozšiřují i program outdoorových kurzů, případně tvoří základ tzv. "mokré varianty" outdoorových kurzů.

Probíhají obvykle v menších skupinkách a mohou trvat několik minut až 2 hodiny. Jejich cílem bývá kultivovat skupinovou komunikaci, rozvíjet schopnost nalézat neobvyklá řešení ("out of box"), uvědomit si výhody diverzity pohledů různých lidí, naučit se asertivně komunikovat a řešit vzniklé konflikty nebo zdokonalit práci s informacemi.

Anežka MatysováOutdoorové sporty často představují zážitkově nejsilnější část kurzů. V AKORDu využíváme skalní lezení a slaňování, cyklistiku, kanoistiku, rafting a orientační běh, a to buď v jejich "čisté" podobě nebo jako součást terénních strategických her.

Podle způsobu jejich zařazení mohou rozvíjet individuální rozhodnost a sebedůvěru, stejně tak ale mohou velmi silně podporovat vzájemnou důvěru a rozvíjet všechny prvky týmové spolupráce.

Outdoorové sporty mají také silný přesah do „normálního“ života. Pokud Vás totiž někdo jistil při lezení („měl váš život ve svých rukách“), tak se to jistě projeví i v hlubší důvěře třeba právě při řešení pracovních úkolů.

Anežka Matysová a Zuzana LhotováSpolečenské programy slouží k příjemnému pobavení po náročném dni a k odreagování účastníků kurzů. Zároveň napomáhají k prohloubení neformálních vztahů, uvolňují atmosféru a dávají prostor k dalšímu vzájemnému poznávání a navazování kontaktů mezi kolegy.

Užíváme i speciálně designované programy, které umožňují, aby se impulsy k rozvoji neformálních vztahů přenesly i do běžného pracovního prostředí po skončení kurzu.

Comments are closed.