Osobní kompetence

Pomůžeme vašim lidem zvýšit sebejistotu v komunikaci s druhými a ukážeme, jak efektivně spolupracovat s kolegy v týmu.

Jak působit na druhé, abyste dosáhli úspěchu

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Určitě znáte tu situaci. Zítra máte šéfovi odevzdat souhrnnou zprávu a stále vám chybí vstupy od Franty ze sousedního oddělení. Bez jeho příspěvku se neobejdete, jenže on nemá čas.  A vy přitom nemáte žádné mocenské nástroje, jak to z něj „vyrazit“. Jediné, co v takové situaci pomůže je neformální vliv.

Kurz nedirektivního ovlivňování vznikl na základě „objednávky ze života“. Vedle psychologických poznatků a osobních zkušeností vychází i ze speciálně provedeného průzkumu mezi manažery.

Hlavním cílem kurzu je pomoci účastníkům pochopit podstatu tvorby a využívání neformálních zdrojů vlivu a naučit se některým technikám podporujícím ovlivňování druhých.

Dílčí témata kurzu
Autorita, vliv a moc, „personal brand“, budování sítě vztahů a sítě vlivu, klíčové faktory rozhodování druhých, jak přesvědčit mozek a jak emoce, etické hranice manipulace.

Náš tip: Na základě kurzu napsal jeho autor a zároveň jednatel společnosti AKORD OT Vladimír Svatoš knihu Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku vydanou v roce 2015 nakladatelstvím Grada. Více najdete zde.

Efektivní komunikace

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Komunikace s druhými je nedílnou součástí pracovního i osobního života. Do značné míry ovlivňuje úspěšnost v mezilidských vztazích. Dokážeme však vždycky srozumitelně sdělit, co potřebujeme? Umíme naslouchat druhým a ověřovat získané informace? Jsme schopni aktivně předcházet nedorozumění?

Kurz efektivní komunikace odhalí všechny složky mechanismu komunikace, upozorní na úskalí komunikace a obvyklé zdroje nedorozumění. V modelových situacích nastaví zrcadlo zpětné vazby
a nabídne doporučení, co dělat, abychom se vyvarovali chyb a byli v komunikaci s druhými úspěšní.

Dílčí témata kurzu
Proces komunikace, verbální a neverbální složky komunikace, výhody a nevýhody různých komunikačních kanálů, kdy který volit. Podstata a podmínky efektivního dialogu (vzájemný respekt, partnerský přístup, zájem řešit situaci, naslouchání druhé straně, věcná reakce …), nejčastější zdroje problémů v pracovní komunikaci a rady jak jim čelit, pravidla efektivní komunikace.


Konflikty a vyjednávání

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
V pracovním prostředí i v osobním životě se denně dostáváme do konfliktních situací. Chceme-li si udržet vliv na výsledek, je v podmínkách kulturní, civilizované společnosti jediným korektním nástrojem vyjednávání. Při vyjednávání se můžeme spolehnout na intuici a situační reakce, k lepším výsledkům ale vede kvalitní příprava a ovládání ověřených vyjednávacích strategií a technik.

Kurz vyjednávání je určen všem pracovníkům, jejichž výsledky jsou závislé na umění vyjednávat. Představí konflikty jako přirozenou součást života, které není třeba se bát ani se jí vyhýbat. Seznámí účastníky se základními vyjednávacími strategiemi a poskytne praktický výcvik v technikách vyjednávání.

Dílčí témata kurzu
Konflikty – příčiny, možné způsoby chování v konfliktní situaci (jednání, delegování, násilí, pasivita), možné přístupy k vyjednávání (kompetice, kooperace), příprava na vyjednávání (sběr informací, analýza situace a vlivu, alternativy řešení, minimální a optimální cíle, volba strategie), fáze vyjednávání, parametry stabilní dohody, řeč těla při vyjednávání.


Přijímání změn

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Jsou vaši lidé vystaveni častým změnám? Obávají se dalšího vývoje? Nerozumí, proč je stále všechno jinak? A vede to u nich k pocitům ohrožení, demotivaci a poklesu výkonnosti? Právě pro takové skupiny je kurz přijímání změn určen.

Napomůžeme v chápání nezbytnosti změn, vysvětlíme psychologické zákonitosti vyrovnávání se se změnami. Napovíme, kde hledat jistotu v době permanentních změn. A v neposlední řadě povzbudíme do další práce.

Dílčí témata kurzu
Proč vnímáme změny jako hrozbu, konflikt potřeby jistoty a potřeby vývoje, neopodstatněná očekávání, kritický pohled na realitu, předvídání změn, emoce a jejich role v našem životě, zvládání emočně náročných situací, zdroje sebedůvěry a vnitřní jistoty.


Rozvoj sebedůvěry, asertivita

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Sebedůvěra sehrává dominantní roli při navazování zdravých mezilidských vztahů a při jednání s druhými. Přestože je do jisté míry určena geneticky a rodinnou výchovou, lze ji rozvíjet i v dospělém věku. Vhodným nástrojem podpory sebeprosazení je asertivita.

Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují ve své pracovní činnosti navazovat nové vztahy a prosadit se v komunikaci s druhými. Kurz seznámí s myšlenkovými východisky asertivity, naučí asertivním komunikačním technikám, pomůže v podpoře sebedůvěry a v obraně před manipulací, inspiruje k aktivní práci na osobním rozvoji.

Dílčí témata kurzu
Způsoby chování lidí v konkurenčních situacích (pasivita, agresivita, asertivita), postoje k sobě a k okolí, komu a v jakých situacích asertivita pomůže, z jakých principů vychází, limity asertivity, asertivní techniky, manipulace v mezilidských vztazích, asertivita ve specifických situacích (pochvala, prosazení oprávněného požadavku, umění říci ne bez pocitu viny, žádost o laskavost, kritika a její přijímání).


Spolupráce v týmu

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Efektivitu práce týmu spoluvytvářejí kvalitní mezilidské vztahy ve skupině na straně jedné a znalost principů a technik týmové práce a schopnost jejich aplikace v praxi na straně druhé.

Kurz je sestavený tak, aby poskytoval nejen informace a rozvíjel znalosti o týmové práci, ale aby byl i praktickým tréninkem. Jeho hlavním cílem je rozvinout schopnost každého účastníka zapojit se aktivně a efektivně do fungování pracovních týmů.

Dílčí témata kurzu
Principy fungování pracovních skupin a týmů, specifika týmového přístupu (porovnání s úkolováním v hierarchické struktuře), pro jaké typy úkolů je týmový přístup vhodný, optimální složení pracovních týmů (funkční a týmové role), orientace týmu (cíle, procesy, vztahy), techniky tvůrčí práce v týmu (brainstorming, banka nápadů, myšlenkové mapy), autorita a rozhodování ve skupině, motivace pro práci v týmu.


Umění působivé prezentace

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Úspěch nezávisí jen na výsledcích naší činnosti, ale nemalým dílem i na schopnosti tyto výsledky přesvědčivě prezentovat. Proto by kurz působivé prezentace měl představovat „tréninkové minimum“ snad pro každého specialistu a manažera.

Aktivní účast v kurzu vede ke zdokonalení osobního prezentačního stylu a posílení sebedůvěry pro veřejné vystupování.

Dílčí témata kurzu
Příprava prezentace s ohledem na očekávání a potřeby skupiny posluchačů - analýza cílové skupiny, téma a cíle sdělení, struktura sdělení, volba doprovodných nástrojů. Doporučení pro vlastní prezentaci - jak se zbavit trémy, jak vytvořit kvalitní první dojem, práce s hlasem, hlavní rétorická pravidla, jak udržet pozornost posluchačů a jak podpořit zapamatování. Speciální rady - jak zapůsobit na různé osobnostní typy, přesvědčování zaměřené na obě mozkové hemisféry, jak se vyrovnat s problémovými typy posluchačů.


Zvládání stresu a psychohygiena

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Časový tlak, přetížení, časté změny, nedorozumění, nepochopení, konflikty a řada dalších situací jsou zdrojem stresu, který tak často prožíváme. Stres snižuje nejen výkonnost, ale i životní spokojenost. V extrémní podobě nebo v dlouhodobém časovém horizontu pak může způsobovat závažné psychické i somatické poruchy. Není však lehké se s ním vyrovnat.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou vystavováni stresovým situacím a kteří hledají cesty, jak se stresu efektivně bránit.

Dílčí témata kurzu
Působení psychické zátěže v pracovním i běžném životě, mechanismus působení stresu, příčiny stresu, druhy stresorů, jak rozpoznat stres, projevy stresu, jeho vliv na pracovní výkon, nevhodné způsoby chování, neproduktivní obranné mechanismy, řízení stresu, zvládání zátěže, prevence chronického stresu, strategie zvládání náročných životních situací, význam relaxace, způsoby a druhy relaxace, relaxační techniky a jejich nácvik.


Jak odhalit lež v jednání

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se mohou dostat do situací, kdy je důležité odhalit, zda druhá strana při jednání upřímná. Rozdíl mezi pravdou, polopravdou a lží je často složité poznat, náš kurz vám v tom ale výrazně pomůže.

Dílčí témata kurzu
Rozpoznání lži - co je a co není lež, techniky umožňující odhalit lháře. Využití stresu při odhalení lži, pravé a falešné emoce, neverbální projevy emocí. Rozpoznání nesouladu slov a činů jako projev disharmonie, mirkovýrazy a zaznamenávání změny v chování. Techniky vedení rozhovoru s cílem odhalit lež - struktura, technika kladení otázek.


Efektivní práce s informacemi a techniky rychlého čtení

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Tento kurz je určen opravdu všem. Pro každého, který se občas dostane situace, kdy je na stole zavalen množstvím papírů, v e-mailové schránce svítí samý červený vykřičník a praporek a množství informací, které by měl znát, se stává neúnosným.

Dílčí témata kurzu
Metody práce s informacemi. Rychlé čtení - teorie a praxe. Co je to kritické čtení, jeho význam při čtení. Aplikace metody SQ3R do procesu čtení, práce s informačními zdroji, internet a jeho možnosti a limity.


Práce v projektovém týmu
(aktivní účast v týmu, vedení projektového týmu)

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Projektový přístup je v mnoha firmách běžně užívaným způsobem řešení nerutinních úkolů. Vedení projektových týmů, ale i samotné působení v nich, však klade na pověřené pracovníky specifické nároky, které se v mnohém liší od standardního působení v hierarchické struktuře firmy.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří bývají nominováni jako členové či vedoucí projektových týmů. Vysoce interaktivní formou připomene zásady projektového řízení, upozorní na specifika a úskalí projektového přístupu a připraví pracovníky na působení v projektových týmech.

Dílčí témata kurzu
Principy projektového přístupu, zúčastněné subjekty a jejich role, fáze projektu, projektový tým, týmová komunikace a komunikace s ostatními subjekty, skloubení projektové práce s působením v liniové struktuře, role šéfa týmu a budování pozice lídra, vedení porad, výstupy a zhodnocení.


Budování osobní značky

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Osobní značka se v poslední době stala často užívaným pojmem. Z hlediska individuálního je to pochopitelné. Osobní značka (podobně jako produktová značka) je odrazem konkrétního člověka v myslích lidí kolem. Rozhoduje, jak se k němu ostatní chovají, kdy a s čím si na něj vzpomenou, co od něj budou či nebudou žádat, i co mu nabídnou. Má tedy obrovský vliv na úspěšnost každého z nás.

Osobní značky pracovníků ale zpětně ovlivňují i všeobecné vnímání firmy, kde dotyční lidé působí. A proto se téma osobní značky dostalo i do hledáčku personalistů významných firem.

Kurz Budování osobní značky vám nabídne prostor k zamyšlení, jak se svoji značkou nakládáte a poskytne i řadu doporučení, jak značku vědomě budovat. Poukážeme i na propojení osobní a firemní značky a na možné synergie v jejich rozvoji.

Dílčí témata kurzu

Co vytváří osobní značku, o čem všem značka rozhoduje, autenticita osobní značky, co dělá značku atraktivní a co ji naopak kazí, synergie osobní a firemní značky, audit osobní značky, jak lze značku aktivně rozvíjet.


Brillant Brain

Projekt k rozvoji osobnosti se zaměřením na:

  • paměť
  • koncentraci
  • emoční inteligenci
  • kreativitu
  • myšlenkové procesy
Bližší informace k programu

 

Další možná témata kurzů

  • Mezigenerační vztahy v týmu
  • Práce ve virtuálním týmu
  • Vyjednávání se silným partnerem
  • Work-life balance

Comments are closed.