Manažerské dovednosti

Co všechno musí zvládat manažer a jak na to? Nastartujeme nováčky a nabídneme i specializovaná témata pro zkušené manažery.

Základy vedení týmů

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejčastěji bývají do pozic týmlídrů, mistrů a nižších manažerů jmenováni úspěšní specialisti. V nové roli je však těžké se zorientovat, uvědomit si, že se už nejedná  jen o vlastní výkonnou práci, ale především o vedení týmu.

Kurz je určen nižším a středním manažerům, kteří dosud neabsolvovali speciální trénink manažerských dovedností. Pomůže jim zabydlet se v nové pozici a nabídne cenné rady, jak na to.

Dílčí témata kurzu
Odpovědnosti manažera při řízení spolupracovníků, zákonitosti lidské motivace a vhodné způsoby stimulace výkonu, úskalí manažerské komunikace, zadávání úkolů, zásady delegování, motivační a vytýkací pohovory.


Leadership pro pokročilé

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro každého, kdo chce dlouhodobě uspět v manažerské firemní konkurenci a prošel základním tréninkem. Od zvládání manažerských dovedností vás posune do oblasti neformálního ovlivňování druhých. Ukáže nezbytnost dobré orientace ve vztazích ve firmě, nabídne funkční nástroje přesvědčování a poradí, jak vytvářet síť vlastního vlivu. Naučí zacházet se zátěží a stresem abyste se vyvarovali osobních krizí a nepodlehli syndromu vyhoření.

Dílčí témata kurzu
Autorita, vliv a moc ve firmách. Podstata leadershipu. Sítě vztahů a sítě vlivu. Klíčové faktory rozhodování druhých. Jak přesvědčit mozek a jak emoce. Stres a krize. Jak uspět a nevyhořet.


Náročné manažerské rozhovory

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Základním nástrojem každého manažera jsou jeho komunikační dovednosti. Úspěch mu zajistí, bude-li schopen získávat podřízené pro plnění zadaných úkolů, podporovat jejich motivaci a vést je formou průběžně poskytované zpětné vazby. Při této práci se standardně opakují některé zažité formy manažerských rozhovorů. Kurz je určen všem manažerům, kteří se chtějí/potřebují ve vedení těchto rozhovorů zdokonalit.

Dílčí témata kurzu
Delegování úkolů, poskytování průběžné zpětné vazby – pochvala, kritika s doporučením, rozhovor na podporu motivace, koučovací rozhovor, výtka, hodnotící pohovory, sdělování nepříjemných zpráv.


Hodnocení podřízených

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Cílem kurzu je zbavit manažery obav z vedení hodnotících pohovorů a pomoci jim přijmout hodnocení jako efektivní nástroj motivace a vedení podřízených. Připomeneme nezbytnost poctivého, systematického přístupu k hodnocení, budeme varovat před formálností a poskytneme praktický výcvik ve vedení hodnotících pohovorů.

Kurz je určen manažerům na všech stupních řízení, jako významný pomocník při osvojování si jedné z nejnáročnějších manažerských dovedností.

Dílčí témata kurzu
Funkce a formy hodnocení, co hodnotíme a co nám hodnotit nepřísluší, proces hodnocení, doporučená struktura hodnotícího pohovoru, příprava a vedení hodnotících pohovorů, jak se vyrovnat s problematickým chováním hodnocených a jak se vyhnout nejčastějším chybám při vedení pohovorů.


Koučující přístup ve vedení lidí

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejvíce si lidé pamatují poznatky, které získali vlastní zkušeností, a nejvíce se zasazují za řešení, která jsou výsledkem jejich práce. Zkušený manažer dokáže na těchto principech postavit svůj obvyklý styl vedení - koučující přístup.

Kurz je určen manažerům, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých podřízených, vést je k aktivitě, samostatnosti a odhodlání přijímat odpovědnost za řešené úkoly.

Dílčí témata kurzu
Styly vedení pořízených, osobní tendence k uplatňování jednotlivých stylů, podstata koučujícího přístupu, výhody a bariéry uplatňování koučujícího přístupu, otázky jako základní nástroj koučování, doporučená struktura koučujících rozhovorů, praktická doporučení pro vedení koučujících rozhovorů, trénink vedení koučujících rozhovorů.

Náš tip: Doporučujeme kurz rozšířit o supervize lektora při reálných koučujících rozhovorech nadřízeného s podřízeným s následným rozborem proběhlého rozhovoru.

Sebeřízení a time-management

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Myslíte si, že hlavním problémem dálnice D1 je neukázněné chování řidičů? Do jisté míry ano. Ve špičkách ale bývá výrazně překračována její optimální kapacita. Pak stačí sebemenší ťuknutí dvou blatníků a je z toho mnohakilometrová zácpa. Není to podobné i s naším časovým rozvrhem? Často si vyčítáme špatnou organizaci nebo nízkou sebekázeň a přitom je chyba již na začátku, kdy na naší „dálnici“ pustíme moc „aut“. Proto si budeme na kurzu klást otázky, co je pro nás opravdu důležité a co jen důležitě vypadá, jak se bránit permanentnímu tlaku naléhavých úkolů a kde nám zbytečně „utíká čas mezi prsty“. Zazní užitečné rady pro výběr, plánování i realizaci úkolů. Porovnáme naše způsoby evidence úkolů a jejich splnění.

Kurz je určen nejen manažerům, ale všem, kdo cítí rezervy v řízení vlastních aktivit.

Dílčí témata kurzu
Vliv osobnostního typu na nakládání s časem, motivace versus vůle, co je důležité a co je naléhavé, plánování podle priorit, doporučení pro efektivní time management.


Vedení porad a workshopů

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejrůznějšími poradami trávíme významnou část našeho pracovního času. Smutné je, že zdaleka ne vždy jsme přesvědčeni o efektivitě jeho využití. A přitom by obvykle stačilo „tak málo“ - zodpovědný a kvalifikovaný přístup svolavatelů k přípravě a vedení porad a ukázněný a aktivní přístup jejich účastníků.

Kurz je určen všem manažerům, kteří chtějí svoje porady a workshopy vést efektivně a vždy se dobrat stanovených cílů.

Dílčí témata kurzu
Kdy svolávat poradu a jak se na ni připravit, typy porad, vliv prostředí na průběh porady, role na poradě a jejich optimální rozdělení ve skupině, vedení porady, rozhodování na poradách, chování účastníků porady, podpora aktivity, následné kroky. Specifika kreativních workshopů, role facilitátora a facilitační techniky.


Zavádění změn

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Žijeme v hektické době, kdy změna stíhá změnu. Čas na adaptační proces účastníků změn se zkracuje na samu hranici únosnosti. Jak to udělat, aby naši podřízení plánované změny přijali?

Kurz je určen všem manažerům, kteří se dostávají do rolí nositelů změn a hledají způsoby jejich šetrné ale důsledné realizace.

Dílčí témata kurzu
Změna jako příležitost a zároveň silný stresor, zákonitosti procesu přijímání změn, reakce na změnu – emoční a racionální procesy, cyklus přijímání změny, doporučení pro efektivní zavádění změn: skupina pro změnu, dobrá příprava, jasná komunikace v souvislosti se změnou, důslednost jako obrana proti rezistenci.


Řízení týmů na dálku

V souvislosti s centralizací servisních útvarů v řadě velkých firem, ale i v návaznosti na zavádění moderních forem práce (práce z domova, práce ve virtuálních týmech) vystupuje stále více do popředí relativně nový prvek v managementu – řízení na dálku.

Jak čelit vtírající se nedůvěře, když nemáme pracovníka pod vizuální kontrolou, jak se bránit rizikům nedorozumění při vzdálené komunikaci a jak eliminovat rozdíly v místních podmínkách, které spolupráce na dálku zákonitě přináší? A v neposlední řadě, jak zabezpečit základní manažerské funkce (úkolování, organizování, kontrolování a hodnocení) bez nejběžnějšího nástroje řízení - každodenní osobní komunikace?
Kurz pomáhá nalézt odpovědi na otázky:

 • Co jsou výhody a co rizika spolupráce na dálku?
 • V jakých činnostech a s jakými pracovníky spolupráci na dálku zavádět?
 • Jak nastavit pravidla spolupráce na dálku?
 • Jak využívat moderní komunikační technologie pro komunikaci na dálku?
 • Lze na dálku pečovat o motivaci podřízených?
 • Jak posilovat vzájemnou důvěru mezi manažerem a vzdáleným podřízeným?
 • Jaká jsou specifika úkolování a kontroly na dálku?
 • Lze beze zbytku nahradit komunikaci tváří v tvář virtuálními komunikačními nástroji?
 • Kdy a jak je vhodné organizovat týmové meetingy?

Manažerská etika

Při své řídicí práci se manažer nezřídka dostává do situací, které mu z „lidského hlediska“ způsobují problém. Směrem k podřízeným to bývají situace typu – jak pokárat zkušeného a manažeru blízkého pracovníka, když udělal hrubou chybu; jak prosazovat změny, se kterými se manažer sám jen stěží vyrovnává; a co bývá nejhorší – koho ze členů týmu propustit při plošném snižování stavů a jak mu to sdělit?

Ale složité situace mohou nastat i směrem k nadřízeným – jak projevit nesouhlas s vůlí autoritativního šéfa, jsem-li vnitřně přesvědčen o správnosti svého pohledu; jak čelit aroganci, agresi či zjevné manipulaci od nadřízeného? A nedej bože, jak reagovat na nabídku úplatků či naopak snahu o vydírání?

O co složitěji se hledají jednoznačné rady, o to vytrvaleji a důrazněji se tyto otázky do myslí manažerů tlačí. Je to pochopitelné, jsou nedílnou součástí reality jejich práce. Vzhledem k citlivosti tématu se jim však většina manažerských školení zatím vyhýbá.

Kurz Manažerská etika odtabuizovává citlivé téma vnitřních etických konfliktů manažera. Snaží se pomoci manažerům zorientovat v těchto otázkách, odhalit skutečné příčiny jejich osobního diskomfortu v daných situacích a nalézt únosný přístup k řešení morálně náročných situací.

Absolvování kurzu má nejen rozvojový význam, ale obvykle přináší i jistou vnitřní „očistu“ a uvolnění dlouhodobé tenze z neřešených či nevhodně řešených problémových situací.


Manažer v akci

Účastníci programu jsou postaveni do role vedoucího a členů (simulovaného) projektu odpovídajícímu jejich pracovnímu prostředí a postupně řeší situace, do nichž se při řízení projektu dostávají. Rozehrávky simulací zajišťují lektoři kurzu. Každá epizoda projektu je završena rozborem zvoleného řešení a zobecněním získaných zkušeností. V průběhu workshopu účastníci posilují různorodé dovednosti, například:

 • připravit krátkodobý projekt a „prodat“ ho lidem uvnitř i vně organizace,
 • sestavit motivovaný a kompetentní realizační tým,
 • zadávat dílčí úkoly a kontrolovat jejich plnění,
 • řídit týmové porady,
 • reagovat na změnu a komunikovat jí ostatním členům,
 • vyrovnávat se se vznikajícími konflikty,
 • hodnotit práci členů týmu.

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří si chtějí ověřit své dosavadní postupy v náročnějších manažerských situacích a obohatit je o nové inspirace. Zejména je vhodný pro manažery, kteří již mnohá školení absolvovali, ale neumí si poradit s překlopením poznatků do praxe.

Náš tip: Program může být zařazen také jako závěrečný workshop dlouhodobých akademií, ať už manažerských nebo talentových, nebo programů pro klíčové specialisty. Může sloužit jako Development centrum ke zhodnocení dosavadního pokroku účastníků. 

Emoční leadership

Kurz je určen všem manažerům, ale i neformální lídrům, kteří vědí, že pro úspěch je třeba neustálý rozvoj svých lídrovských schopností a kompetencí. Kurzu se mohou zúčastnit i specialisté, u nichž se do budoucna předpokládá postup na vedoucí pozici.

 • Dva zdroje řízení člověka - rozum a emoce - jejich "součinnost" a "rozpory"
 • Podstata lidské motivace
 • Emoce
 • Emoční inteligence a její složky
 • Emoční inteligence ve službách manažera
 • Vliv emocí na efektivní fungování týmu
 • Umění práce ve stresu a pod tlakem
 • Jak se vyrovnávat s hrozbami a strachem
 • Vybití nežádoucích emocí

Comments are closed.