Koučování

Koučování je velmi účinnou metodou osobního i manažerského rozvoje. Je založeno na řízeném dialogu koučovaného a kouče.

Narozdíl od obecněji orientovaných tréninků je koučování zaměřeno na konkrétní, aktuální témata koučovaného. Díky tomu má zřetelnější a bezprostřednější vliv na reálné změny v chování koučovaného.

Někdy bývá nesprávně zaměňováno koučování s poradenstvím. Rolí kouče není navrhovat klientovi osvědčená řešení, ale být vůdcem na jeho vlastní cestě nalézání nejlepších postupů.

Koučování se obvykle využívá u vyšších manažerů a specializovaných pracovních týmů, jejichž přidaná hodnota pro firmu je vysoká a zaslouží si proto časově i finančně nákladnější individualizovanou péči.


Koučování jednotlivců

Koučování má podobu opakovaných, řízených rozhovorů, kde rolí kouče je:

  • napomoci koučovanému při orientaci v realitě (sebepoznání, okolní prostředí, vztahy, pole zájmů a vlivu)
  • vést ho ke stanovení osobních cílů (konkrétních, dosažitelných v reálném čase)
  • podněcovat jej k zamyšlení nad variantami řešení, jejich výhodami, riziky a možnými důsledky
  • podněcovat koučovaného k akci

Uvědomujeme si, že role kouče je velmi zodpovědná a vyžaduje vysokou profesionální i lidskou zralost a proto se v roli koučů budete setkávat s nejzkušenějšími lektory společnosti AKORD a s pečlivě vybíranými externími partnery.


Koučování týmů

Koučování týmů vychází ze stejných principů jako koučování jednotlivce, avšak v roli koučovaného vystupuje skupina jako celek.

Koučování probíhá formou skupinových rozhovorů a workshopů, kde úkoly kouče jsou:

  • facilitovat skupinovou diskusi na aktuální téma týmu
  • pomoci při hledání optimálního řešení vzniklých problémů
  • podnítit kreativní přístup k řešení úkolů
  • vést při nastavování procesů, které vedou k žádoucí změně fungování skupiny
  • přivést skupinu k jasně definovaným výstupům a motivaci jednotlivců k dosahování co nejvyšší výkonnosti

Koučování týmů je vhodné pro většinu specializovaných pracovních týmů, jejichž přidaná hodnota pro firmu je vysoká a zaslouží si proto časově i finančně nákladnější péči.

Comments are closed.