Jak pracujeme

Metodologickým východiskem našich rozvojových programů jsou zážitkové učení a koučující přístup. Jejich společným jmenovatelem je aktivní zapojení účastníků do procesu učení, dialog lektora s účastníky a společné hledání v praxi využitelných poznatků.


 


 

Zážitkové učení

Podle Davida Kolba probíhá až 80% našeho učení formou zpracování konkrétních zážitků. Takto získané poznatky si pamatujeme mnohem lépe, než ty, které jsme získali prostřednictvím písemné či ústní informace.
Co jsou charakteristické prvky zážitkového učení v našich kurzech?

  • Zážitek … nabídneme účastníkům v podobě nejrůznějších cvičení, her, diskusí, sehrávek modelových situací i outdoorových aktivit, pochopitelně v souladu s cíli a charakterem akce.
  • Rozbor … je zařazen po většině úkolů. Lektor vede účastníky ke zhodnocení průběhu činnosti, pojmenování předností i rezerv fungování jednotlivců či skupiny jako celku, k hledání paralel mezi chováním v tréninkových a reálných pracovních podmínkách, ale zejména k zobecnění užitečných poznatků pro praxi.
  • Zkušenost   … je produktem tréninkového zážitku a následného rozboru. Nabytá zkušenost pomáhá účastníkům efektivněji a kvalitněji zvládat nové úkoly. Zkušenost je dlouhodobě přenositelná do profesního i osobního života.
  • Přenos do praxe ... na konci kurzů žádáme od účastníků formulaci jasných akčních plánů. Různými follow up workshopy či supervizemi v reálných pracovních podmínkách podporujeme faktický přenos poznatků do praxe.

 

Rozvojový potenciál outdooru

U outdoorových programů jsou prvky zážitkového učení rozšířeny ještě o:

  • změnu prostředí
  • využití her
  • překročení hranice komfortní zóny
Změna prostředí

V případě outdoorových programů podporuje dosud zmíněné principy interaktivního tréninku i změna prostředí (rámce našeho fungování).
Příroda  před nás staví přirozené výzvy, přináší pocity nebezpečí i nepohodu spojenou s překonáváním překážek. Ocitáme se zde v „jiném světě", kde nám přestávají fungovat zažité vzorce chování a hůře se udržují "škrabošky" stylizací. Jsme zde daleko „opravdovější" a také otevřenější novým zkušenostem. Vidíme sebe i své kolegy v „neobvyklém světle", které odhaluje dříve nezpozorované detaily nebo mnohem ostřeji zobrazuje kontury, které byly v našem běžném rámci méně čitelné.
Změna prostředí tak zcela přirozeně prohlubuje sebepoznání i vzájemné poznání kolegů.Právě proto jsou tak často využívány outdoorové programy nejen jako nástroj budování a rozvoje pracovních týmů, ale i jako diagnostický prostředek v rámci assessment a developúment center.

Hra

Specifickým zdrojem zážitků, který si v rámci popisu metody zaslouží explicitní zmínku, jsou hry. Hra je život nanečisto. Pokud přijmeme její pravidla a ponoříme se do ní, vyžaduje od nás nasazení, důvtip, kreativitu, organizovanost, kvalitní komunikaci a řadu dalších dovedností. Zároveň v nás vyvolává silné emoce a následně nabízí nekompromisní zpětnou vazbu. Proti reálnému životu má však zásadní výhodu - účastníkům nehrozí reálné existenční důsledky chyb, kterých se při ní dopustí. Každý má možnost vyzkoušet si nové postupy, odhalit své dosud nepoznané stránky, přijmout zpětnou vazbu a vyvodit z ní korigující závěry pro skutečný život.

Komfortní zóna

Dalším mechanismem uplatňovaným v rozvojových projektech AKORDu je překračování hranic komfortní zóny.
Pouze krok za hranice známého a bezpečného vede k osobnímu rozvoji. Musí však jít o kroky přiměřeně dlouhé a zvládnuté, završené alespoň částečným úspěchem. Ty pak přinášejí nejen rozvoj našeho poznání, ale i velmi cenné posílení sebedůvěry. ("Dokážu to! Nejen na kurzu, ale i ve složitých životních situacích").Komfortní zóna

 


Bezpečnost indoorových i outdoorových programů

Interaktivní metody rozvoje jsou velmi citlivým nástrojem, a proto při jejich používání věnujeme velkou pozornost etickým zásadám a pravidlům psychické i fyzické bezpečnosti účastníků.

Indoorové kurzy

Hlavním etickým a zároveň bezpečnostním principem je respekt k individualitě každého účastníka. Je nepřijatelné zlehčování či zesměšňování názorů klientů a zneužití informací, které v rámci kurzu lektoři získají. Míru otevřenosti diskuse lektor vždy koriguje s ohledem na vzájemné vztahy v účastnické skupině.

Outdoorové kurzy

Efekt outdoorových kurzů je nezřídka založen na subjektivně vnímaném pocitu nejistoty nebo obav z neznámých, náročných činností. Odpovědností lektorů je však zajistit maximální objektivní bezpečnost. Právě zajištění maximální bezpečnosti je u nás první a základní podmínkou při realizování outdoorových programů.

Při prevenci se snažíme ovlivnit vše, co můžeme. V případě nečekaných situací jsou naši instruktoři připraveni zajistit první pomoc.