GDPR pro odběratele novinek

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zasílání sdělení o pořádaných akcích a novinkách

 

 1. Osoba, které je souhlas poskytován:

AKORD OT, s.r.o., IČO 271 52 138

se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C100232,

jednatelka a odpovědná osoba Mgr. Kateřina Mikanová

kontaktní e-mail: vladimir.svatos@akord-ot.cz

(dále jen „Správce”)

 

 1. Popis kategorií subjektů údajů, které o Vás správce zpracovává, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

 

Pokud poskytnete souhlas k zasílání sdělení o novinkách a akcích, které Správce pořádá, bude Správce nad rámec osobních údajů, které o Vás již zpracovává k plnění svých zákonných a smluvních povinností, zpracovávat tyto údaje:

 • kontaktní adresa či e-mail Vámi určená k zasílání sdělení

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání novinek z činnosti Správce a sdělení o akcích, které Správce pořádá. Poskytnutí souhlasu není podmínkou plnění případné smlouvy, kterou se Správcem uzavíráte samostatně.

 1. Doba, na kterou je souhlas poskytován; Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

Souhlas poskytujete na dobu 5 let od jeho udělení.

 

U dat zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, pro kterou jsou potřebné; nejpozději ale ihned poté, co zanikne souhlas se zpracováním.  

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován, jelikož k tomu Správce není povinen.

 

 1. Popis kategorií příjemců, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

 

Poskytnutím souhlasu se zasíláním sdělení o akcích, které Správce a s ním spolupracující osoby pořádá, vyslovíte souhlas s tím, že mohou být tyto Vaše údaje poskytnuty osobám spolupracujícím se Správcem při rozesílání sdělení o akcích pořádaných Správcem, zejména společnosti zajišťující technické rozesílání zpráv a uložení dat. Uvedené osoby jsou povinny na základě smluvního vztahu se Správcem zajistit jejich ochranu. Všechny osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smluvního vztahu a kteří jsou povinni na základě tohoto smluvního vztahu zajistit jejich ochranu.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

 1. Informace o Vašich právech
  1. Správce Vám poskytne na žádost informace o přijatých opatřeních podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
  2. Zejména máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, jejich opravu v případě nepřesnosti, a dále jejich výmaz (právo být zapomenut), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování – tedy kdykoliv a bez uvedení důvodu vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Zejména jste oprávněn získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Uvedená práva se uplatňují doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora.
  3. Jste oprávněn získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Vám v tom Správce bránil. Uvedená práva se uplatňují doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora.
  4. souhlas se zpracováním jste oprávněn kdykoliv odvolat, a to doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora,
  5. u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jste oprávněn kdykoliv podat stížnost na postup Správce,
  6. u Správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

 

 1. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření, které Správce přijal k ochraně Vašich osobních údajů

 

 1. Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím zajistil Správce zejména takto: záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Správce. Vstup do místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem.

 

 1. Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním Vašich osobních údajů

Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Systém Správce eviduje všechny přístupy k jednotlivým osobním údajům. Oprávněné osoby jsou proškoleny, přičemž každé další školení bude zaznamenáno v provozním deníku Správce. Dále jsou prováděny pravidelné kontroly nastavení systému a dodržování interních předpisů Správce.

 

 1. Ochrana před útokem zvenčí

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem, protokolem HTTPS a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany Správcem pověřených osob.

 

 1. Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)

 

Každý přístup do systému Správce je zaznamenán, přičemž jednotlivé přístupy lze navzájem porovnat. Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.

 

 1. Ochrana před neznalostí

 

Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.